Divendres, setembre 29, 2023
Algaida

Crònica de la sessió plenària de l’Ajuntament del novembre de 2021

A les 20 hores i de forma presencial va tenir lloc la sessió extrordinària del plenari referida al mes de novembre de 2021. Una vegada llegida aprovada l’acte anterior es va procedir a començar a la sessió a la qual Antònia Ramis va exercir de secretària accidental com a funcionària de l’Ajuntament.

Resolucions

Primerament es va sotmetre a votació l’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Algaida de l’any 2021. S’aprova la creació d’una plaça de polícia local en segona activitat i baixar el nivell de català de les places d’operaris de neteja a una baixa d’un B1 a un A2. Es va aprovar per unanimitat.

Seguidamnent es va sotmetre a debat i votació l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS a l’àmbit de la unitat d’execució UE-R2 de Randa. Arran del decret 9/2020 el govern de les Illes Balears va regular el sòl urbà urbanitzable i en aquesta unitat es permetia la construcció d’un aparcament privat. Amb aquesta modificació es lleva la part del carrer de fer un aparcament, però sí que es manté l’edificabilitat d’aquesta finca. El propietari dels terrenys ha costejat la modificació puntual. L’arquitecte municipal explica que aquesta aprovació inicial ve condicionada que abans de l’aprovació provisional s’haurà de detallar la compensació econòmica o de sòl urbà que la propietat hauria de cedir a l’Ajuntament. Rafel Oliver demanà per la resta d’urbanitzables que poden ser desclassificats. La batlessa va respondre que es desclassificaria la UE del carrer Quarterada, la UE-R1 de Randa i que està en discussió la UE10, ja que l’Ajuntament considera que aquesta zona segons el Consell hauria de ser una bossa de sòl rústic atès que no pondrà donar sortida al carrer de Palma. Això no obstant, des de l’Ajuntament es considera que hauria de quedar tal com està perquè no tots els veïns hi estan d’acord. També es desclassifica la UE-R1 a Randa. Mulet es mostrà crítica amb el decret llei i amb la seva execució. Margalida Puigserver critica que Consell de Mallorca hagi passat la patata calenta als Ajuntaments i troba que la Corporació no té cap proposta específica d’aquesta, ja que en aquesta UE-R2 està prevista la construcció d’un hotel i només es manté el pàrquing de l’hotel. Mulet recordà que el Consell és la que determina que s’ha d’eliminar l’aparcament perquè segons ells «ja no és necessari». Oliver digué que aquest propietari «no se li regala res sinó que se li lleva una part». Aquesta modificació inicial es va dur aprovar amb 7 vots a favor del PSOE i PP i l’abstenció de Més per Algaida.

Finalment es va debatre la moció presentada pel grup municipal popular envers el conveni de carreteres subscrit entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca. Mulet va dir que estan d’acord en el primer punt de la moció respecte al deute pendent i proposa que si modificava la redacció canviant «abans del 31 de desembre» per «el més aviat possible» hi estaven d’acord. Canvi que Oliver va acceptar. Margalida Puigserver també es mostrà partidària de votar a favor d’aquesta moció fent una defensa del transport públic. S’aprovà per unanimitat

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 26 d’octubre de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver no va demanar per cap decret.

Informació Municipal

Maria Antònia Mulet, batlessa del municipi va informar sobre aquestes qüestions.

  • VISITA PRESIDENTA CONSELL DE MALLORCA: El passat divendres dia 30 d’octubre vàrem rebre la visita de la presidenta del consell, catalina cladera on vàrem mantenir una reunió amb ella i la consellera de presidència, Teresa suarez on entre altres temes com la visita a les obres del pla d’obres d’inversió municipal i parlar de les diferents subvencions del consell de Mallorca com el  PAESC, subvenció millores instal·lacions esportives , reactivació econòmica covid i altres, on els hi vàrem expressar l’agraïment per tots els ajuts d’aquests darrers anys als municipis per part del consell de Mallorca; també els hi vàrem demanar que els ajuntaments més petits necessitaríem  més suport tècnic a l’hora de la licitació, creacions de borsins ,etc per així poder gestionar millor i sobretot ara que ja s’està fent feina amb els fons europeus. També durant la visita es va presentar el balanç de Mallorca Activa que al nostre municipi ens ha donat molta eficàcia i molt ajut a l’hora de fer feina amb el teixit empresarial i comercial del municipi entre d’altres.
  • CARRETERA ALGAIDA-LLUCMAJOR: La batlessa va tornar a demanar a la presidenta pel tema de la adequació de la carretera Algaida a Llucmajor ja que tot i entenent que la pandèmia ha aturat molts de projectes per prioritzar altres més necessaris, des de l’Ajuntament d’Algaida es creu que la majoria dels que vivim al nostre poble volem que aquesta millora s’executi el més aviat possible. Per tot això va demanar als dos portaveus dels dos grups polítics el seu suport i acord per a demanar una cita amb el conseller de mobilitat i infraestructures del consell de Mallorca perquè ens pugui informar de l’estat en que es troba aquest projecte i quines actuacions tenen previstes fer. Perquè tal com li vaig expressar a la presidenta Mulet va recordar al plenari i a la presidenta que aquesta reforma es necessària per els habitants del nostre municipi entengueu que es faci sempre amb el menor impacte mediambiental i de destrucció del territori i que ja fa massa anys que es demana aquesta reforma i mentrestant apart dels infants que van al institut a diari ò els usuaris al PAC de Llucmajor no podem oblidar que tenim els veïnats i veïnades de Randa que si o si cada dia ja sigui per anar a Llucmajor, Algaida o Palma han d’anar per aquesta carretera amb la dificultat i el perill que suposa. Mulet demanà una carretera segura. Rafel Oliver considera que el problema és que el Conseller de carrteres “no vol fer més carreteres”.
  • PARQUING TANQUETA:  Aquests dies s’han iniciat les obres d’adequació d’un nou pàrquing al carrer tanqueta ja que l’Ajuntament ha llogat la finca per destinar-lo a aparcament; les obres d’adequació ( si el temps ho permet) estan previstes que acabin dins aquest mes i l’aparcament tindrà un accés per els vehicles i un accés per els vianants obrint un pas just devora l’entrada de l’escola . Està previst que la cabuda sigui d’entre 130 i 150 vehicles més o manco.
  • CONVOCADES LES AJUDES PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS O DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Convocades les ajudes econòmiques per als estudiants del municipi d’Algaida que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior durant el curs 2021-2022. Les ajudes són de 180 € cada una i l’Ajuntament d’Algaida hi destina una partida de 12.000 €. L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar i incentivar que els estudiants puguin arribar a nivells formatius superiors per tal d’aconseguir un municipi ric perquè inverteix en cultura i en futur: en els futurs gestors que tindrà la nostra societat. Les sol·licituds s’han de presentar a la Casa de la Vila fins dia 18 de novembre de 2021.
  • I  JORNADA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA D’ALGAIDA, PINA I RANDA: aquesta se celebrarà el proper dissabte dia 27 de novembre de les 10 a les 13h on entre d’altres i dins la constitució de la mesa intersectorial també es farà feina per l’elaboració d’un mapa d’actius del municipi, es presentarà una acció d’estratègia comunitària i es farà la lectura de la declaració del dia inte4rnaciona de la ciutat educadora.  Recordà que entre d’altres , un representant de cada grup polític pot formar part de la mesa .

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar per aquestes qüestions.

  • Quin és el cost del lloguer del parquing? Mulet respongué que 800 euros mensuals més l’IVA.
  • Com queda el tema de la plusvàlua? Mulet digué que encara no ho havia vist encara perquè s’havia publicat el dimarts i va comptabilitzar que a Algaida suposà una entrada d’entre 60000 i 70000 euros anuals.
  • Aprovació de pressuposts. Mulet va dir que davant la situació de la nova tresorera i de la manca d’interventor, s’aprovaria en el mes de gener.

La reunió va concloure a les 21:25 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: