Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaPressupostsRanda

Crònica del darrer plenari de l’any, en què s’aprovà el pressupost de l’any 2023. Més de 5 milions d’euros.

Foto del plenari de desembre de 2022. essaig.cat

A les 20 hores del dimarts 20 de desembre va tenir lloc el darrer plenari del 2022, amb l’assistència de tots els regidors. El primer punt fou l’aprovació de l’acta anterior.

A la part resolutiva, el primer tema fou l’aprovació del Pressupost 2023 que apuja un 15,36 % respecte de l’any passat i supera els cinc milions d’euros. És el pressupost més gran de la història de l’Ajuntament: 5.045946,20 € i tot i no està en vigor, se segueix la regla de despesa. Es tracta segons Mulet d’un «pressupost equilibrat on queda desglossat la despesa per àrees i facilitar la gestió de les regidories i l’accés a la informació pública a la ciutadania».

Pel que fa als ingressos, la batlessa Maria Antònia Mulet informà que es redueix el capítol 1 d’imposts directes, per la revisió dels padrons tributaris que fa l’ATIB. En canvi, augment els ingressos d’imposts indirectes (Obres i vedats de caça), el capítol 4 augmenta per l’augment de la participació dels tributs de l’estat en uns 300.000 euros. També augmenta el capítol 5 d’ingressos patrimonials i per la generació fotovoltàica.

Respecte de les despeses, s’incrementa els capítols 1 de despesa de personal, per mor de la pujada del 2,5 % del sou dels treballadors públics i que pot arribar al 3,5 % segons la inflació. També es preveu la creació d’un nou lloc de feina com a administratiu a urbanisme i fer front al 50 % de la carrera professional. Augmenta un 17 el pressupost de capítol 2, sobretot per mor dels lloguers que ha de fer front l’Ajuntament. Respecte al Capítol 3 de despeses financeres que s’ha vist augmentat amb un 791,89 % passant de 1.110 a 9.900 euros, degut pel manteniment de doblers del compte bancaris i l’euríbor que fa augmentar els interessos dels crèdits de l’Ajuntament pugin. Descendeix el capítol 4 de les transferències corrents, ja que no es contemplen el mateix nombre d’ajudes destinades al comerç local, perquè la situació sanitària ha millorat. També s’incorpora una subvenció de 1500 € a l’associació Algaida Jove. El pressupost no inclou tota una sèrie d’inversions com l’obertura d’un portal entre el nou aparcament de la ronda i es Porrassar, el canvi d’il·luminació del camp de futbol d’es Porrassar, l’execució dels pluvials o la possible ajuda sol·licitada a la convocatòria d’allotjaments Turístics.

Rafel Oliver criticà que l’augment en 700.000 euros del pressupost respecte de l’any passat ve derivat de l’increment de les taxes de llicències urbanístiques. Que el capítol d’inversions siguin 57.000 euros per arreglar camins. També va criticar la falta d’iniciativa com fer el projecte de tancar una pista a les escoles o preparar el projecte del solar a cedir a la Conselleria. Criticà també que els pressupostos participatius estiguin a l’espera de poder gastar el romanent. Celebraren que tot i no estar en vigor, l’Ajuntament compleixi a la regla de despesa.

Margalida Puigserver es mostrà a favor dels pressuposts i considera que amb el nou visor de pressuposts es podrà veure com es va gastant els pressuposts del consistori. Tot i que el 47 % del pressupost es destina a personal, sí que considera que cal estar ben dotats amb personal. També es mostrà favorable que altres administracions puguin fer inversions al municipi.

Mulet respongué al PP dient que els pressuposts eren realistes, que tapar la pista suposa una inversió de 250.000 euros que no es pot assumir (Oliver puntualitzà que només parlava de fer el projecte). I respecte de la dotació de serveis del solar de l’IES, aquesta depèn de la junta de compensació de la UE Es Porrassar, si bé hi ha possibilitat que un part d’aquesta dotació de serveis la faci l’Ajuntament.

El pressupost fou aprovat amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern (PSOE i Més) i el vot en contra del PP.

Es va sotmetre a aprovació l’Estudi de detall d’un habitatge a Pina per tal de garantir que l’impacte visual a dues parts catalogades d’un habitatge no quedin sense una solució definitiva. Fou aprovada per unanimitat.

Després es va sotmetre a aprovació inicial, la modificació del Reglament regulador de la cessió d’ús dels centres cívics municipals, per tal d’aclarir i simplificar. Després de l’ajuntament, per davant de la resta d’associacions hi té preferència l’Associació de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. S’aprovà per unanimitat, la mateixa que després aprovaria la derogació del Reglament de règim intern de la Sala Polivalent, ja que està inclòs dins el reglament aprovat inicialment.

Finalment, es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Oficina contra el frau i la corrupció de les Illes Balears per tal de donar transparència a les declaracions de béns patrimonials dels regidors.

Control i fiscalització

Rafel Oliver no fa preguntes sobre els decrets

  • 104. sobre dues factures d’Algàlia d’entorn de 27000 i 14000 euros, per un increment dels costos de personal i de l’energia. L’interventor Joan Obrador informà que està informat desfavorablement per estar fora de contracte però que fetes les consultes jurídiques, i donat que s’ha continuat prestant els serveis, s’havia d’abonar.
  • 130. Subvenció de pluvials. No s’havia fet la generació de crèdit per als pluvials.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT: Arran de la convocatòria de subvencions que l’Ajuntament cada any convoca adreçades als estudiants universitaris i de grau de formació superior; als esportistes individuals i a les associacions del municipi, durant aquest any 2022 s’han concedit:

  • Subvencions estudiants: 86 beneficiaris, 173,70 € cada un (excepte que justifiquessin menys, en aquest cas com a màxim reben allò que varen pagar ells). Dels 86 estudiants: 65 universitaris i 21 de grau superior.
  • Esportistes Individuals: 3 beneficiaris, 200 € cada un.
  • I de les associacions del municipi; s’ha concedit la subvenció a 15 associacions del municipi amb un total de 41.265,28 €
  • Convocatòria de subvencions destinades a la modernització de les empreses del municipi d’Algaida i a promoure l’estabilitat de l’activitat econòmica local i la continuïtat del sector., s’ha concedit la subvenció a un total de 19 empreses del municipi amb un total de 24.000 € que era la quantitat de la convocatòria.

GRATUÏTAT DEL BUS DE L’IES LLUCMAJOR: En relació als ajuts per al transport escolar en nivells no obligatoris del curs 2022-2023, des de la Conselleria d’educació ens van informar que vist la situació d’Algaida i fora tenir accés a transport públic, per aquest curs, se subvencionarà el 33% del cost, el qual juntament amb el 50% de la subvenció de l’Ajuntament, per aquest curs els estudiants tindrien un ajut d’un 80% del cost total. Malgrat que pensàvem que el transport hauria de ser gratuït, també agraíem a la conselleria aquest ajut que ja així les famílies d’Algaida en uns anys han passat de pagar el 100% a només un 20%. Però des de la Conselleria ens han donat una nova i millor notícia: el curs 2023-2024 la Conselleria subvencionarà amb un 50% el cost del transport i, per tant, els alumnes d’Algaida que cursen els seus estudis de nivell no obligatori a l’IES de Llucmajor aquest els sortirà gratuït gràcies als ajuts de l’Ajuntament i de la Conselleria. En conseqüència, de part de l’Ajuntament i de l’equip de govern, en primer lloc, agrair a l’AMPA, a l’equip directiu de l’IES, la feina feta per poder aconseguir aquests ajuts i també a la conselleria per l’esforç  i per escoltar-nos i començar a ajudar amb aquesta situació.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A REDUIR LES PÈRDUES D’AIGUA. Amb fons europeus, s’havia fet una convocatòria de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears de la Conselleria de medi ambient i territori del Govern , finançats per la Unió Europea-Next Generation EU. A la subvenció ens vàrem presentar de manera individual la majoria de municipis del Pla, ja que teníem tot l’estudi i projecte fet per part de l’empresa encarregada de la gestió del subministrament d’aigua que es Hidrobal i ens va redactar a cadascun el projecte i va ser el que vàrem presentar nosaltres com ajuntament. La subvenció ens l’han concedida des de la conselleria el projecte es per fer la inspecció de tota la xarxa municipal amb la instal·lació d’equips de localització remota de fuites d’aigua i la reparació a tot el municipi. El pressupost total concedit és de 384.804,22 €. I amb l’execució del projecte arribarem a què les fuites d’aigua baixin a un 20-25 € i el que significa d’estalvi de pèrdues d’aigua que ara per ara són molt altes; les obres tindran una durada de 3 mesos i es licitarà al més aviat possible.

DECLARACIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC OBRES AMPLIACIÓ DEL CEIP PARE B. POU. El passat dia 12 de desembre el Consell de Govern: Es declararen d’interès autonòmic les obres d’ampliació del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida ,a les parcel·les de sòl urbà, de propietat municipal, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El CEIP Pare Bartomeu Pou és un col·legi d’educació infantil i primària amb una configuració de dues línies (6+12). No obstant això, té en funcionament vuit grups d’educació infantil i setze d’educació primària, amb un total de 451 alumnes el curs 2022-2023. Per aquest motiu, és imprescindible l’ampliació del CEIP Pare Bartomeu Pou perquè pugui disposar dels espais necessaris. El projecte d’ampliació consisteix en la construcció de tres noves aules que donaran resposta a les necessitats educatives del municipi. En aquests moments, la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per mitjà de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), està finalitzant la redacció del projecte d’execució de l’ampliació del CEIP Pare Bartomeu Pou i la previsió és dins els primers 6-7 mesos de l’any que ve ja treure a licitació. El projecte de millora preveu l’ampliació del centre i la construcció de 3 noves aules d’educació infantil i el projecte és una de les obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Illes Balears.

La Declaració interès autonòmic implica no haver de passar uns tràmits administratius i de sol·licituds d’informes a altres òrgans supramunicipals. És, per tant, una agilització i el fet que la redacció del projecte per part de l’IBISEC ja està molt avançada i s’exposarà per la informació pública. L’ajuntament ha de redactar un informe i per part de la conselleria es té previst que dins primers 6-7 mesos de l’any poder treure a licitació i començar les obres al més aviat possible.

FESTES DE SANT HONORAT I SANT ANTONI El pregó serà el dissabte dia 14, la missa de dia 16 i els foguerons de dia 15 a Algaida, dia 16 a Pina i dia 21 a Randa.El mes que ve les comissions seran dijous dia 12 i el plenari dijous dia 17.

Precs i preguntes

Rafel Oliver demana per les següents qüestions:

  • APARCAMENTS DE SA TANQUETA I SA SERRADORA: S’hauria de millorar els drenatges d’aigua i tapar els clots, fruit de les pluges.
  • ASPES PINTADES A LES CASES ON VIUEN PERSONES AMB MINUSVÀLUA. Es demana que quan ja no hi visquin es retirin.
  • MIRALLS AL CAMÍ DE SON LLUC, tal com va dir a l’altre plenari, tot i que se n’ha posat un, encara en falta un altre. .

Tots els regidors es varen desitjar Molts d’anys i bon Nadal a tots i totes

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: